Coches

Civic Ek motor k20, 950kg/200cv (4,5kg-cv)

Civic Ek motor D15, 950kg/125cv (7,5kg-cv)

Escuela de pilotos - web jpg