Proves

Suzuki Swift copa, 900kg/130cv (6,9kg-cv)

 

Civic Ek motor k20, 950kg/240cv (3,9kg-cv)